Kế hoạch công tác năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:            /QĐ-SGDĐT         Quảng Ngãi, ngày        tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Kế hoạch công tác năm học 2021-2022

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI

 

Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi;

Trên cơ sở đề nghị của các phòng chức năng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2021-2022;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch công tác năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi (đính kèm Kế hoạch).

Điều 2. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng chức năng thuộc Sở, các cơ sở giáo dục trong tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2021-2022 đảm bảo yêu cầu, có hiệu quả, định kỳ báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– UBND tỉnh (thay báo cáo);

– Bộ GDĐT;

– Lãnh đạo Sở;

– Công đoàn ngành;

– Các phòng thuộc Sở;

– Website Sở GDĐT;

– Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thái

 

 

 

 

 

 

  UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM HỌC 2021-2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SGDĐT ngày       /9/2021

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

 

 

 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 2. Báo cáo định kỳ
 3. Kết quả hoạt động trong tháng (trước ngày 12 hàng tháng), quý, 6 tháng, 9 tháng (trước ngày 12 của tháng cuối quý), năm (trước ngày 05/12), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Bộ GDĐT, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan.
 4. Sơ kết học kỳ I: Trước ngày 15/01/2022; tổng kết năm học: Trước ngày 15/6/2022.
 5. Yêu cầu: Báo cáo đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định (trường hợp khẩn cấp, đột xuất, thủ trưởng đơn vị báo cáo trực tiếp với lãnh đạo Sở hoặc qua Văn phòng Sở theo địa chỉ: vanphongso@quangngai.edu.vn, office).
 6. Tổ chức Hội nghị toàn ngành
 7. Hội nghị giữa học kỳ (theo hình thức trực tuyến)

– Học kỳ I: ½ ngày (dự kiến trong tuần từ ngày 22/11-26/11/2021);

– Học kỳ II: ½ ngày (dự kiến trong tuần từ ngày 04/4-08/4/2022).

 1. Sơ kết học kỳ I: ½ ngày (theo hình thức trực tuyến, dự kiến từ ngày 24/01-28/01/2022).
 2. Tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 và trao thưởng học sinh đạt thành tích cao năm học 2021-2022 (dự kiến cuối tháng 8/2022).

Ngoài ra, theo yêu cầu công tác, Giám đốc Sở GDĐT sẽ triệu tập cuộc họp đột xuất với Thủ trưởng các đơn vị để họp giải quyết những vấn đề có liên quan, phát sinh của ngành.

 1. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2021-2022
 2. Tháng 9/2021
 3. Văn phòng

Chủ công, phối hợp tham mưu lãnh đạo tỉnh tham dự với ngành giáo dục và đào tạo Lễ Khai giảng năm học 2021-2022.

Xây dựng Kế hoạch công tác năm học 2021-2022 của Sở GDĐT; Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025; báo cáo các hoạt động đầu năm học 2021-2022; báo cáo kết quả thực hiện quý III, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021.

Phối hợp, hướng dẫn nhiệm vụ năm học theo từng tuyến công tác; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc đăng ký nội dung thi đua năm học (cá nhân, tập thể) năm học 2021-2022; hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục đào tạo năm học 2021-2022 tham mưu chỉ đạo phòng, chống, khắc phục lụt, bão; hoạt động cụm thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo; phối hợp rà soát cơ sở dữ liệu ngành đầu năm học.

Thực hiện một số công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, sự phân công của Giám đốc Sở.

 1. Giáo dục Mầm non và Tiểu học

Sinh hoạt tổ mạng lưới chuyên môn cấp tỉnh: tổng kết hoạt động tổ mạng lưới chuyên môn cấp tỉnh năm học 2021-2022, triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 (lồng ghép cùng họp trực báo đầu năm); bổ sung, kiện toàn Tổ mạng lưới chuyên môn cấp tỉnh.

Triển khai hoạt động hợp tác với Tổ chức VVOB Việt Nam theo kế hoạch (Thực hiện đến 31/12/2021).

Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban quản lý Dự án: “Hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” (sau khi được UBND tỉnh phê duyệt).

Triển khai Dự án: “Hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” do Tổ chức OneSky tài trợ (sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện đến hết năm học).

Đánh giá ngoài trường mầm non (theo đề nghị của các đơn vị); tham mưu UBND tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Tập huấn sử dụng sách Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi lớp 2.

Triển khai hoạt động Tổ chuyên môn nghiệp vụ cấp tỉnh trong năm học 2021-2022.

Cập nhật dữ liệu EQMS đầu năm.

Tiếp tục thực hiện Chương trình thư viện thân thiện do tổ chức Room to Read tài trợ tại huyện Tư Nghĩa, Bình Sơn, Sơn Tịnh và Ba Tơ.

Tặng quà cho học sinh khuyết tật nhân dịp Tết Trung thu tại các Trung tâm GD trẻ khuyết tật.

 1. Giáo dục Trung học

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021 và triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022; Xây dựng các kế hoạch và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Dân tộc năm học 2021-2022; hoạt động Giáo dục hướng nghiệp và Giáo dục Nghề phổ thông; nhiệm vụ CNTT năm học 2021-2022; hướng dẫn tổ chức các kỳ thi HSG,… và kiểm tra việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các phòng Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp; các lớp tập huấn, bồi dưỡng CBQL và giáo viên do Bộ GDĐT và triển khai tập huấn, bồi dưỡng lại cho CBQL, giáo viên trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Huế tổ chức bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Xây dựng Dự thảo Đề án tăng cường CSVC hỗ trợ giáo dục STEM, chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng GDĐT giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

In giấy chứng nhận học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022 (gửi về trường THPT trước ngày 15/11/2021).

Tiếp nhận hồ sơ và tiến hành Đánh giá ngoài để công nhận kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, thư viện chuẩn, thư viện tiến tiến tại các trường THCS, THPT trong tháng 9 (theo đề nghị của các trường THPT, các huyện, thị xã, thành phố).

 1. Chính trị, tư tưởng và Giáo dục Chuyên nghiệp – Thường xuyên

Triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn ngành (thống kê số liệu cán bộ, giáo viên, nhân viên tiêm văcxin, triển khai cập nhập số liệu hằng ngày trên goole trang tính, cập nhật tài liệu, cán bộ theo dõi phụ trách công tác phòng, chống dịch Covid-19,…).

Tiếp tục triển khai thực hiện: Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025” và thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình trong việc hướng dẫn, quản lý giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; bộ quy tắc ứng xử trong trường học, xây dựng văn hóa học đường, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học, phòng chống tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật của học sinh.

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2021-2022; hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 năm 2021 do Bộ GDĐT tổ chức theo hình thức online và cuộc thi tìm hiểu pháp luật về môi trường năm 2021.

Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác xã hội trong trường học giai đoạn 2021-2030; báo cáo kết quả hoạt động hè 2021, việc học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2021.

Triển khai lớp bồi dưỡng tâm lý học đường cho cán bộ thực hiện công tác Tư vấn học đường (cấp chứng chỉ và học trực tuyến qua zoom); tổ chức các lớp tập huấn trực tuyến: công tác xã hội, công tác tư vấn tâm lý trường học và công tác thể thao trường học.

Phối hợp Tỉnh Đoàn triển khai tập huấn công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2021-2022 và tham mưu lãnh đạo ban hành Chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2025; ban hành chương trình phối hợp Công tác Đoàn – Đội và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 – 2022.

Tham mưu cấp học bổng PTQ, học bổng “Vì em hiếu học năm học 2021-2022” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; triển khai thu nhận hồ sơ giới thiệu gương giáo viên tiêu biểu tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô năm 2021” do Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đề nghị.

Triển khai Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về kế hoạch thực hiện những giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025 và năm an toản giao thông 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với chủ đề Năm an toàn giao thông năm 2021 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022; tiếp tục hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học; cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021; xét duyệt hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 GDTX cấp THPT năm học 2021-2022.

Phối hợp thực hiện điều tra bổ sung kết quả phổ cập giáo dục – xoá mù chữ năm 2021.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.

 1. Thanh tra, kiểm tra

Triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 9 tháng năm 2021; công tác phúc khải bài thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 2).

 1. Tổ chức cán bộ

Tham mưu Lãnh đạo ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng chức năng, chuyên môn thuộc Sở theo Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi và sắp xếp lại các phòng theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ (giảm từ 10 phòng xuống còn 7 phòng).

Tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Sở điều động giáo viên từ đơn vị thừa giáo viên bộ môn đến đơn vị còn thiếu trước khi tuyển dụng giáo viên; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên theo Thông tư 02, 03, 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hướng dẫn thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP; nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định; hướng dẫn xét hoàn thành thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên; tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, đề nghị Sở Nội vụ thỏa thuận nâng lương đúng hạn, trước thời hạn 6 tháng cuối năm 2021 cho công chức, viên chức đơn vị trực thuộc và Sở GDĐT; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý tại một số đơn vị trực thuộc Sở và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở; đề xuất, cử cán bộ, công chức, viên chức diện quy hoạch đi học lớp quản lý nhà nước, quản lý giáo dục, lý luận chính trị (trong trường hợp tình hình dịch Covid được khống chế).

Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt phương thức, kinh phí… thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019; thực hiện thi tuyển dụng viên chức giáo viên (trong trường hợp tình hình dịch Covid được khống chế).

Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện sát hạch chuyển đổi viên chức sang công chức bổ sung cho các phòng chuyên môn thuộc Sở; rà soát, tổng hợp các ý kiến góp ý của các phòng thuộc Sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố về xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Giáo dục theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Phối hợp với Phòng KHTC và các phòng chuyên môn thuộc Sở tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh phê duyệt phương thức, kinh phí… thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019.

 1. Kế hoạch – Tài chính

Tổng hợp kinh phí đề nghị mua sắm trang thiết bị dạy học thuộc các đề án, dự án, tại Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc gửi Sở Tài chính để thống nhất chủ trương mua sắm trang thiết bị năm 2022.

Hoàn chỉnh văn bản, trình lãnh đạo tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về phân bổ gạo học kì I năm học 2021-2022. Triển khai thực hiện sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng các trường phổ thông dân tộc bán trú tại 05 huyện miền núi thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020.

Tổ chức thẩm định kết quả đánh giá HSDT Gói thầu: Trường THCS Nghĩa Thắng, hạng mục: 06 phòng học và nhà vệ sinh.

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về mức thu học phí mầm non, phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu năm học 2021-2022 và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong nhà trường.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, tập huấn do Bộ, UBND tỉnh tổ chức, triệu tập.

 1. Tháng 10/2021
 2. Văn phòng

Hướng dẫn hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; hướng dẫn công tác pháp chế năm học 2021-2022.

Báo cáo kết quả hoạt động đầu năm học về Cụm thi đua số 3;

Tổng hợp nội dung thi đua năm học (cá nhân, tập thể) năm học 2021-2022 của các đơn vị trực thuộc.

Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các cơ sở giáo dục.

 1. Giáo dục Mầm non và Tiểu học

Triển khai Kế hoạch thi: “Giáo dục an toàn giao thông” (Chương trình Tôi yêu Việt Nam năm học 2021-2022).

Tổng hợp số liệu đầu năm học và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kiểm tra chuyên môn, các chuyên đề GDMN và thực hiện Tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS tại đơn vị huyện Ba Tơ; rà soát, kiểm tra số liệu PCGDMNTNT trên hệ thống trực tuyến.

Tổ chức tập huấn chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025” cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán.

Đánh giá ngoài trường mầm non (theo đề nghị của các đơn vị); tham mưu UBND tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Sinh hoạt chuyên môn Tổ chuyên môn nghiệp vụ cấp tỉnh theo kế hoạch (đợt 1).

Kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học (theo đăng kí của các đơn vị). 

 1. Giáo dục Trung học

Tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn HSG quốc gia năm học 2021-2022; quyết định thành lập, tham gia bồi dưỡng Đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2022.

Họp Tổ nghiệp vụ bộ môn.

Tham gia các lớp tập huấn do Bộ GDĐT tổ chức và triển khai nội dung tập huấn của Bộ GDĐT đến các cơ sở giáo dục. Triển khai tập huấn nội dung modul 3, 4 về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho CBQL, giáo viên THCS, THPT.

Tiếp nhận hồ sơ và tiến hành Đánh giá ngoài để công nhận kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, thư viện chuẩn, thư viện tiến tiến tại các trường THCS, THPT trong tháng 9 (theo đề nghị của các trường THPT, các huyện, thị xã, thành phố).

In bằng và bản sao tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021 (gửi về trường/trung tâm trước ngày 20/12/2021).

Tiếp tục kiểm tra thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 các Phòng Giáo dục và Đào tạo; nhiệm vụ Giáo dục Dân tộc tại các Phòng GDĐT và các trường THPT.

 1. Chính trị, tư tưởng và Giáo dục Chuyên nghiệp – Thường xuyên

Triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn ngành.

Tổ chức các lớp tập huấn theo kế hoạch.

Hướng dẫn việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Tư vấn trường học; Triển khai một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý. Kiểm tra việc triển khai phong trào thể thao trường học trên một số trường THCS và THPT và hướng dẫn, rà soát, kiểm tra hoạt động của Tổ Tư vấn trường học.

Phối hợp Tỉnh Đoàn tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 (theo Kế hoạch số 375-KH/TĐTN-TNTH ngày 04/9/2021). 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường”.

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh; triển khai thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.

Tiếp tục tham mưu văn bản đề nghị UBND 5 huyện miền núi báo cáo thực hiện Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh ban hành qui định về Chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên đang học hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học công lập và hỗ trợ chi phí học tập cho học viên đang học cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số hiện đang ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2016-2017 đến năm học 2021-2022.

Phối hợp đón lưu học sinh Lào sang học tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng theo Kế hoạch dạy tiếng Việt cho học sinh người Việt đang sinh sống, học tập ở Lào theo chỉ đạo của UBND tỉnh (dự kiến).

 1. Thanh tra, kiểm tra

Thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Mỹ trong việc quản lý các hoạt động của nhà trường (Thanh tra Sở chủ trì).

Kiểm tra công tác quản lý chuyên môn và triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các Phòng GDĐT Trà Bồng, Mộ Đức, Minh Long, Ba Tơ (Phòng GDTrH chủ trì); kiểm tra chuyên môn, các chuyên đề GDMN và thực hiện Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em tại Phòng GDĐT huyện Ba Tơ (Phòng GDMN chủ trì); kiểm tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục, giảng dạy tại Trung tâm Ngoại ngữ Popodoo (Phòng giáo dục GDCN-TX chủ trì); kiểm tra các khoản thu đầu năm học tại các cơ sở giáo dục (tháng 10, 11/2021, Phòng KH-TC chủ trì).

 1. Tổ chức cán bộ

Tổng hợp Kế hoạch tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP 6 tháng đầu năm 2022.

Tham mưu công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý tại một số đơn vị trực thuộc Sở; triển khai làm thẻ công chức, viên chức.

Phối hợp và tham mưu thực hiện kế hoạch đào tạo nâng trình độ chuẩn đối với giáo viên theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP khi có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các đơn vị liên quan cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

Phối hợp với Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn thực hiện thanh tra, kiểm tra hành chính, kiểm định chất lượng giáo dục và kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cử giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP.

 1. Kế hoạch – Tài chính

Tổ chức họp trực báo kế toán định kỳ tháng 10/2021.

Tham mưu thương thảo và ký kết hợp đồng các gói thầu tại Sở và các gói thầu mua sắm trang thiết bị Ban quản lý tỉnh tổ chức đấu thầu chuyển qua; rà soát, làm việc với Sở Tài chính xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022 – 2024; ký Hợp đồng xây lắp và bàn giao mặt bằng xây dựng công trình: Trường THCS Nghĩa Thắng, hạng mục: 06 phòng học và nhà vệ sinh.

Tổng hợp kết quả xét duyệt, đề nghị UBND tỉnh phê duyệt đối tượng học sinh trung học phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về mức thu học phí mầm non, phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra các khoản thu đầu năm học 2021-2022 và công tác quản lý kinh phí, tài sản công tại các đơn vị.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, tập huấn do Bộ, UBND tỉnh tổ chức, triệu tập.

III. Tháng 11/2021

 1. Văn phòng

Tham mưu, phối hợp tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; rà soát, báo cáo kiểm điểm năm 2021; chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (theo hướng dẫn của Sở Nội vụ); kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; đề xuất các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 (theo hướng dẫn của UBND); hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phòng chống bão, lũ.

Kiểm tra nội bộ việc thực hiện công tác ISO 9001:2015.

Thực hiện một số công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, sự phân công của Giám đốc Sở.

 1. Giáo dục Mầm non và Tiểu học

Tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non người DTTS; tập huấn hướng dẫn phát triển chương trình GDMN (Nhà trẻ – mẫu giáo) cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán.

Kiểm tra chuyên môn, các chuyên đề GDMN, quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập tại đơn vị thành phố Quảng Ngãi.

Đánh giá ngoài trường mầm non (theo đề nghị của các đơn vị); tham mưu UBND tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Theo dõi ôn tập và kiểm tra định kì giữa học kỳ I (môn Toán, Tiếng Việt khối lớp 4 và khối lớp 5).

Họp Ban biên soạn góp ý nội dung dự thảo tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi lớp 3 (lần 1).

 1. Giáo dục Trung học

Tham gia các lớp tập huấn do Bộ GDĐT tổ chức và triển khai nội dung tập huấn của Bộ GDĐT đến các cơ sở giáo dục (nếu có). Phối hợp với Đại học Sư phạm Huế tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên cốt cán cấp THCS, THPT tại tỉnh.

Đánh giá ngoài tại các cơ sở giáo dục để công nhận kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia (theo đề nghị của các trường THPT, Phòng GDĐT các huyện, thành phố);

Tiếp tục tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia.

Các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc cập nhật số liệu PCGD, XMC vào hệ thống thông tin điện tử PCGD-XMC và kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC các xã/phường; gửi hồ sơ đề nghị công nhận kết quả PCGD-XMC về Sở GDĐT;

Kiểm tra thực hiện CTGDPT 2018 các phòng GDĐT. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học, các trường THPT; kiểm tra nhiệm vụ GDĐT.

 1. Chính trị, tư tưởng và Giáo dục Chuyên nghiệp – Thường xuyên

Báo cáo công tác gia đình và hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021; kết quả thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2021.

Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021; triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2021.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 thuộc lĩnh vực theo dõi: Phổ biến giáo dục pháp luật, trẻ em, công tác thanh niên,…

Phối hợp Tỉnh Đoàn tổ chức trao học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Trường Sa-Hoàng Sa thân yêu” (nếu có hướng dẫn).

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Triển khai các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và công tác quản lý, tổ chức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng (nếu Bộ GDĐT có triển khai nội dung).

 1. Thanh tra, kiểm tra

Thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Hà trong việc quản lý các hoạt động của nhà trường (Thanh tra Sở chủ trì).

Kiểm tra Phòng GDĐT Thành phố về công tác quản lý chuyên môn và triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Phòng GDTrH chủ trì) và kiểm tra chuyên môn, các chuyên đề GDMN, thực hiện Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em (Phòng GDMN chủ trì); kiểm tra các khoản thu đầu năm học tại các cơ sở giáo dục (Phòng KH-TC chủ trì); kiểm tra công tác chuyên môn tại các trường THPT: Bình Sơn, Lê Qúy Đôn, Trần Kỳ Phong, số 1 Nghĩa Hành, số 2 Nghĩa Hành, Nguyễn Công Phương (tháng 11, 12/2021, Phòng GDTrH chủ trì). Thực hiện kê khai thu nhập, tài sản cá nhân năm 2021 theo quy định.

 1. Tổ chức cán bộ

Tham gia phong trào thi đua nhân kỷ niệm ngày 20/11 của cơ quan.

Hướng dẫn các đơn vị tổ chức đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2021; nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2021.

Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện thanh tra, kiểm tra hành chính, kiểm định chất lượng giáo dục và kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia.

 1. Kế hoạch – Tài chính

Hoàn chỉnh báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2021; kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; Báo cáo kết quả cấp gạo đợt I, tổng hợp nhu cầu gạo Học kì I trình UBND tỉnh phân bổ và cấp phát gạo đợt 2 cho học sinh thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ- CP; điều chỉnh kinh phí dự toán được giao năm 2021 tại Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

Kiểm tra việc giao nhận thiết bị các gói thầu tại một số đơn vị được cung cấp để phục vụ dạy học; tiến độ xây dựng công trình: Trường THCS Nghĩa Thắng, hạng mục: 06 phòng học và nhà vệ sinh.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, tập huấn do Bộ, UBND tỉnh tổ chức, triệu tập.

 1. Tháng 12/2021
 2. Văn phòng

Hướng dẫn sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022; chuẩn bị hồ sơ quyết toán kinh phí hoạt động Văn phòng Sở năm 2021; dự tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối Văn hóa-Xã hội năm 2021, khối thi đua Ban Chỉ huy quân sự.

Thực hiện các báo cáo kết thúc năm 2021 (kết quả thực hiện nhiệm vụ quý IV/2021, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, quý IV/2021; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở; kết quả hoạt động Cụm thi đua số 3, hoạt động khối thi đua Văn hóa-Xã hội,…).

Thành lập Tổ kiểm kê khấu hao tài sản cơ quan năm 2021 theo đúng quy định hiện hành.

Thực hiện một số công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, sự phân công của Giám đốc Sở.

 1. Giáo dục Mầm non và Tiểu học

Kiểm tra, tham mưu công nhận các huyện, thành phố duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Đánh giá ngoài trường mầm non (theo đề nghị của các đơn vị); tham mưu UBND tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Kiểm tra chỉ đạo, quản lý hoạt động giáo dục cấp tiểu học tại huyện Sơn Hà.

Tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lí, giáo viên theo kế hoạch của Bộ GDĐT.

Họp Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi lớp 3 (lần 2).

 1. Giáo dục Trung học

Tham gia các lớp tập huấn do Bộ GDĐT tổ chức và triển khai nội dung tập huấn của Bộ GDĐT đến các cơ sở giáo dục (nếu có).

Kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC các huyện, thị xã, thành phố; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học các trường THPT; kiểm tra nhiệm vụ GDĐT.

Tham mưu tổ chức kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 năm học 2021-2022; tham gia bồi dưỡng đội tuyển HSG quốc gia; hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2021-2022.

 1. Chính trị, tư tưởng và Giáo dục Chuyên nghiệp – Thường xuyên

Hướng dẫn hoạt động nhân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022; hướng dẫn sơ kết học kỳ 1 năm học 2021-2022 về công tác chính trị, tư tưởng, học sinh, y tế, thể thao trường học.

Tiếp tục tổng hợp, báo cáo tổng kết năm 2021 theo lĩnh vực công tác, số liệu học sinh tham gia bảo hiểm y tế,…năm 2021.

Báo cáo kết quả thực hiện Chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên đang học hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học công lập và hỗ trợ chi phí học tập cho học viên đang học cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số hiện đang ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Thống kê kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021.

Phối hợp Phòng Giáo dục Trung học tổ chức thi học viên giỏi môn văn hoá lớp 12 giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022.

 1. Thanh tra, kiểm tra

Thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Vạn Tường trong việc quản lý các hoạt động chuyên môn của nhà trường (Thanh tra Sở chủ trì).

Kiểm tra Phòng GDĐT Sơn Hà về công tác quản lý chuyên môn và triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Phòng GDTrH chủ trì); kiểm tra chuyên môn cấp tiểu học (Phòng GDTH chủ trì); kiểm tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục, giảng dạy tại Trung tâm Ngoại ngữ Âu Việt, Trung tâm Dạy nghề – Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (Phòng GDCN-TX).

 1. Tổ chức cán bộ

Tổng hợp dữ liệu cơ sở ngành và biên chế cán bộ, giáo viên toàn ngành theo trình độ và môn đào tạo (đến tháng 12/2021).

Tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và viên chức và kết quả kỷ luật công chức, viên chức năm 2021.

Phối hợp với các phòng liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra hành chính, kiểm định chất lượng giáo dục và kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia.

 1. Kế hoạch – Tài chính

Kiểm tra tiến độ xây dựng công trình: Trường THCS Nghĩa Thắng, hạng mục: 06 phòng học và nhà vệ sinh; tiếp tục kiểm tra việc giao nhận thiết bị các gói thầu tại một số đơn vị được cung cấp để phục vụ dạy học.

Rà soát việc thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2021 tại các đơn vị trực thuộc và Văn phòng Sở (vốn sự nghiệp, vốn Chương trình mục tiêu, nguồn vốn khác), hoàn chỉnh hồ sơ, thanh quyết toán trước ngày khoá sổ kế toán theo quy định; tổ chức hội nghị giao kế hoạch năm học 2022- 2023 dự toán NSNN năm 2022; Báo cáo kết quả cấp gạo Học kì I và nhu cầu gạo Học kì II cho UBND tỉnh.

Tham mưu trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết về mức chi hoạt động ngành giáo dục, chính sách học sinh và giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức họp trực báo kế toán định kỳ tháng 12/2021.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, tập huấn do Bộ, UBND tỉnh tổ chức, triệu tập.

 1. Tháng 01/2022
 2. Văn phòng

Phối hợp các phòng chức năng, tổng hợp nội dung, số liệu báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022; tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022; kiểm tra, rà soát việc cập nhật số liệu trên cơ sở dữ liệu ngành; Hội nghị công chức và người lao động năm 2021.

Hướng dẫn nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022; xây dựng Chương trình công tác năm 2021 của Sở GDĐT (theo kế hoạch UBND tỉnh) và thực hiện một số công việc khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, sự phân công của Giám đốc Sở.

 1. Giáo dục Mầm non và Tiểu học

Họp trực báo Giáo dục mầm non định kỳ; sinh hoạt tổ mạng lưới chuyên môn cấp tỉnh, sinh hoạt chuyên môn theo các cụm.

Kiểm tra chuyên môn, các chuyên đề GDMN và thực hiện Tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS tại đơn vị huyện Sơn Tây.

Họp Tổ chuyên môn nghiệp vụ giáo dục tiểu học cấp tỉnh; chỉ đạo việc ôn tập và kiểm tra định kì cuối học kì I, sơ kết học kì I; cập nhật dữ liệu EQMS giữa năm học.

Triển khai, tổng hợp, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2 (nếu có).

Kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, chống mù chữ đối với giáo dục tiểu học (phối hợp Phòng GDTrH).

 1. Giáo dục Trung học

Tham gia các lớp tập huấn do Bộ GDĐT tổ chức và triển khai nội dung tập huấn của Bộ GDĐT đến các cơ sở giáo dục (nếu có).

Tham mưu tổ chức Cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh; kỳ thi chọn HSG Quốc gia năm tại Trường THPT chuyên Lê Khiết (theo Lịch của Bộ GDĐT); các văn bản liên quan đến thi Nghề phổ thông.

Báo cáo kết quả bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 về Bộ GDĐT.

Kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra Học kì I tại các phòng GDĐT và các trường THCS, THPT.

 1. Chính trị, tư tưởng và Giáo dục Chuyên nghiệp – Thường xuyên

Hướng dẫn công tác an toàn giao thông, phòng chống tội phạm nhân dịp Tết Nguyên đán; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2022.

Báo cáo Sơ kết học kỳ I công tác Chính trị tư tưởng, học sinh sinh viên, y tế học đường, giáo dục thể chất, thể thao trường học.

Tham mưu lãnh đạo phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam.

Báo cáo định kỳ tình hình lưu học sinh Lào đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

 1. Thanh tra, kiểm tra

Thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn trong việc quản lý các hoạt động chuyên môn của nhà trường (Thanh tra Sở chủ trì).

Kiểm tra Phòng GDĐT Sơn Tây về công tác quản lý chuyên môn và triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Phòng GDTrH chủ trì) và chuyên môn, các chuyên đề GDMN, thực hiện Tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS (Phòng GDMN chủ trì); kiểm tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục, giảng dạy tại Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã: Bình Sơn, Mộ Đức, Ba Tơ, Đức Phổ; Trung tâm Ngoại ngữ ESL (Phòng GDCN-TX chủ trì).

 1. Tổ chức cán bộ

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2021; thông báo danh sách và hướng dẫn thực hiện thủ tục, quy trình, hồ sơ bổ nhiệm lại cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ tại các đơn vị trực thuộc hết nhiệm kỳ trong năm 2022.

Phối hợp với các phòng liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra hành chính, kiểm định chất lượng giáo dục và kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia.

 1. Kế hoạch – Tài chính

Hướng dẫn lập thuyết minh dự toán ngân sách năm 2022 tại các đơn vị trực thuộc, tổng hợp thuyết minh dự toán chi kinh phí; giao dự toán thu, chi kinh phí năm 2022 và kết quả thực hiện tự chủ kinh phí năm 2021…

Tham mưu nghiệm thu bàn giao, đưa vào sử dụng công trình: Trường THCS Nghĩa Thắng, hạng mục: 06 phòng học và nhà vệ sinh.

Rà soát và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt bổ sung đối tượng học sinh trung học phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách theo quy
định tại Nghị định 116/2016/NĐ – CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ (nếu có); tham mưu UBND tỉnh quyết định phân bổ gạo học kì II năm học 2021-2022 (khi có quyết định của Bộ Tài chính).

Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, tập huấn do Bộ, UBND tỉnh tổ chức, triệu tập.

 1. Tháng 02/2022
 2. Văn phòng

Theo dõi, báo cáo tình hình học sinh đi học sau Tết Nguyên đán; phối hợp kiểm tra tình hình học sinh đi học sau Tết Nguyên đán; thực hiện kỷ cương hành chính theo Quyết định 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh.

Thực hiện một số công việc khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, sự phân công của Giám đốc Sở.

 1. Giáo dục Mầm non và Tiểu học

Kiểm tra chuyên môn, các chuyên đề GDMN, thực hiện Tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS và quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập tại  đơn vị huyện Tư Nghĩa.

Chỉ đạo các cụm tổ chức sinh hoạt chuyên môn.

Giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học (theo Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT); tham mưu UBND tỉnh thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học; chuyển bản thảo tài liệu Giáo dục địa phương cho thành viên Hội đồng thẩm định sách giáo dục địa phương tham gia góp ý; phối hợp với các phòng liên quan thực hiện mua tài khoản cho cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học.

Kiểm tra chuyên môn tại huyện Sơn Tịnh; sinh hoạt chuyên môn Tổ chuyên môn nghiệp vụ cấp tỉnh theo kế hoạch (đợt 2).

 1. Giáo dục Trung học

Tham gia tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (nếu có), triển khai tập huấn lại các nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai; Họp giao ban chuyên môn cấp THCS và THPT; Kiểm tra thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 các phòng GDĐT.

Tổ chức Hội thi Tài năng tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh THCS và THPT.

 1. Chính trị, tư tưởng và Giáo dục Chuyên nghiệp – Thường xuyên

Theo dõi, tổng hợp, báo cáo các hoạt động sau Tết Nguyên đán.

Triển khai tổ chức công tác thực tập sư phạm cho sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các trường có đào tạo ngành sư phạm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2021-2022.

 1. Thanh tra, kiểm tra

Thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Đức Phổ trong việc quản lý các hoạt động chuyên môn của nhà trường (Thanh tra Sở chủ trì).

Kiểm tra Phòng GDĐT Tư Nghĩa về công tác quản lý chuyên môn và triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 (Phòng GDTrH chủ trì) và kiểm tra chuyên môn, các chuyên đề GDMN, thực hiện Tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS và quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập (Phòng GDMN chủ trì).

Kiểm tra Phòng GDĐT Sơn Tịnh về công tác quản lý chuyên môn và triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 (Phòng GDTrH chủ trì) và kiểm tra chuyên môn cấp tiểu học (Phòng GDTH chủ trì).

Kiểm tra công tác tiếp nhận, bảo quản và sử dụng thiết bị được cấp năm 2020 từ nguồn kinh phí được cấp tại Sở GDĐT theo phương thức mua sắm tập trung tại các cơ sở giáo dục được cấp phát thiết bị (tháng 2,3/2022, Thanh tra Sở chủ trì); Kiểm tra công tác quản lý chuyên môn tại các trường THPT: Thu Xà, số 1 Tư Nghĩa, số 2 Tư Nghĩa, số 2 Mộ Đức, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Công Trứ (tháng 2,3/2022 Phòng GDTrH chủ trì).

 1. Tổ chức cán bộ

Thông báo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2021; Phối hợp với các phòng liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra hành chính, kiểm định chất lượng giáo dục và kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia.

 1. Kế hoạch – Tài chính

Tổng hợp báo cáo quyết toán năm 2021 các đơn vị trực thuộc và tiến hành thẩm tra quyết toán năm 2021; thẩm tra Quy chế chi tiêu nội bộ (có điều chỉnh, bổ sung), kết quả đề xuất kinh phí được giao thực hiện các đề án về tên loại, thông số kỹ thuật và đơn vị tiếp nhận thiết bị thực hiện các đề án, kế hoạch.

Tổ chức họp trực báo kế toán định kỳ tháng 02/2022.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, tập huấn do Bộ, UBND tỉnh tổ chức, triệu tập.

VII. Tháng 3/2022

 1. Văn phòng

Hướng dẫn báo cáo nội dung phục vụ họp trực báo giữa học kỳ II năm học 2021-2022; báo cáo công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2022; thu nhận hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2022.

Thực hiện một số công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, sự phân công của Giám đốc Sở.

 1. Giáo dục Mầm non và Tiểu học

Chuẩn bị các điều kiện cho Hội thi Giáo dục an toàn giao thông.

Đánh giá ngoài trường mầm non (theo đề nghị của các đơn vị); tham mưu UBND tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II (môn Toán, Tiếng Việt khối lớp 4 và khối lớp 5).

Tổng hợp đề xuất của các đơn vị về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa cấp tiểu học theo công văn số 278/SGDĐT-GDTH ngày 25/02/2021.

Họp Hội đồng thẩm định sách giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi lớp 3; phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 3 được Bộ GDĐT phê duyệt; lập hồ sơ tham mưu UBND tỉnh trình Bộ GDĐT phê duyệt sách giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi lớp 3.

 1. Giáo dục Trung học

Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (cấp THPT).

Đánh giá ngoài tại các cơ sở giáo dục để công nhận kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia; kiểm tra công nhận thư viện chuẩn (theo đề nghị của các trường THPT, phòng GDĐT các huyện, thành phố).

Tham mưu về Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học; tổ chức kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 năm học 2021-2022; tổ chức kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 11 năm học 2021-2022;

Phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc (theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Kiểm tra thực hiện CTGDPT 2018 các phòng GDĐT. Kiểm tra thực hiện hiệm vụ Giáo dục Trung học các trường THPT; kiểm tra nhiệm vụ GDĐT.

 1. Chính trị, tư tưởng và Giáo dục Chuyên nghiệp – Thường xuyên

Triển khai các hoạt động chào mừng ngày kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại  các đơn vị, cơ sở giáo dục; phối hợp Tỉnh Đoàn tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Dự Hội nghị tập huấn thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học năm 2022 do Bộ GDĐT tổ chức.

Phối hợp Phòng GDTrH lập kế hoạch thi tốt nghiệp THPT năm 2022; tổ chức thi giáo viên dạy giỏi giáo dục thường xuyên cấp THPT; tổ chức Hội nghị công tác thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng ngành GDMN năm 2022; hướng dẫn, thu nhận, bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021; thu, nhận hồ sơ ưu tiên xét tuyển, hồ sơ xét tuyển thẳng vào các trường đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên ngành học GDTX năm 2021 theo chỉ đạo của Bộ GDĐT.

 1. Thanh tra, kiểm tra

Thanh tra trách nhiệm Trưởng phòng GDĐT trong việc quản lý các hoạt động chuyên môn của Phòng GDĐT huyện Lý Sơn (Thanh tra Sở chủ trì).

Kiểm tra công tác quản lý chuyên môn và triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 tại các Phòng GDĐT huyện Bình Sơn, Nghĩa Hành và thị xã Đức Phổ (Phòng GDTrH chủ trì); kiểm tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục, giảng dạy tại Trung tâm Ngoại ngữ Hành Tinh và Trung tâm Ngoại ngữ Mặt trời Quốc tế (Phòng GDCN-TX chủ trì).

 1. Tổ chức cán bộ

Tổng hợp Kế hoạch tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP 6 tháng cuối năm 2022.

Phối hợp với các phòng liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra hành chính, kiểm định chất lượng giáo dục và kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia.

 1. Kế hoạch – Tài chính

Thẩm tra quyết toán kinh phí năm 2021 các đơn vị trong ngành; thẩm định, phê duyệt chủ trương mua sắm, sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán 2022.

Tổng hợp báo cáo tài chính, quyết toán năm 2021 các đơn vị trực thuộc.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, tập huấn do Bộ, UBND tỉnh tổ chức, triệu tập.

VIII. Tháng 4/2022

 1. Văn phòng

Tham mưu, tổ chức Hội nghị trực báo giữa học kỳ II năm học 2021-2022.

Phối hợp, hướng dẫn Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2021-2022, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022; báo cáo, đánh giá tiêu chí thi đua của Bộ GDĐT; thu nhận đề tài, sáng kiến năm học 2021-2022, thành lập Hội đồng thẩm định.

 1. Giáo dục Mầm non và Tiểu học

Tổ chức Hội thi Giáo dục an toàn giao thông.

Họp trực báo mầm non định kỳ.

Đánh giá ngoài trường mầm non (theo đề nghị của các đơn vị); tham mưu UBND tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh.

Họp Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học; công bố danh mục sách giáo khoa cấp tiểu học được UBND tỉnh phê duyệt sử dụng từ năm học 2022 – 2023; Đề xuất mua tài liệu, đồ dùng tăng cường tiếng Việt cho học sinh DTTS phục vụ tăng cường tiếng Việt trong hè (phối hợp Phòng GDMN).

Kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học (theo đăng kí).

 1. Giáo dục Trung học

Tổ chức thi Nghề phổ thông; Tổ chức Hội thi Cán bộ Thư viện giỏi và tổ chức các hoạt động phát động phong trào đọc sách, hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam và tổ chức Hội thi giới thiệu sách nhân Ngày Sách Việt Nam năm 2022;

Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì II và ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022;

Đánh giá ngoài tại các cơ sở giáo dục để công nhận kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia (theo đề nghị của các trường THPT, Phòng GDĐT các huyện, thành phố);

Kiểm tra thực hiện CTGDPT 2018 các phòng GDĐT. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học các trường THPT; kiểm tra nhiệm vụ GDĐT.

 1. Chính trị, tư tưởng và Giáo dục Chuyên nghiệp – Thường xuyên

Hướng dẫn thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022; công tác gia đình năm 2022.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 7582/KH-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện “Đề án tổng thể Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 định hướng đến 2025”.

Tham mưu lãnh đạo, phối hợp Tỉnh Đoàn kiểm tra công nhận Liên Đội xuất sắc năm học 2021-2022.

Phối hợp Phòng GDTrH hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT năm 2022; kiểm tra tình hình tổ chức, thực hiện các lớp ôn tập thi tốt nghiệp THPT.

Thu nhận, kiểm tra, xử lý hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học, cao đẳng ngành GDMN năm 2022

 1. Thanh tra, kiểm tra

Thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trong việc quản lý các hoạt động chuyên môn của nhà trường (Thanh tra Sở chủ trì); thanh tra thi tốt nghiệp Nghề phổ thông năm học 2021-2022 (Thanh tra Sở chủ trì).

Kiểm tra việc thực hiện tiến độ chương trình và cơ sở vật chất phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại các trường THPT (tháng 4,5/2021, Phòng GDTrH chủ trì).

 1. Tổ chức cán bộ

Hướng dẫn nâng bậc lương 6 tháng đầu năm 2022; các đơn vị công tác chuyển trong và ngoài tỉnh năm 2022.

Đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn giáo viên theo Thông tư số 14 và 20 của Bộ GDĐT.

Phối hợp với các phòng liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra hành chính, kiểm định chất lượng giáo dục và kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia.

 1. Kế hoạch – Tài chính

Tiếp tục thẩm tra quyết toán kinh phí năm 2021 các đơn vị trong ngành, tổng hợp việc mua sắm tài sản, trang thiết bị dạy học năm 2021 các đơn vị trực thuộc và tại Sở gửi Ban quản lý dự án tỉnh để tổ chức đấu thầu tập trung. Thẩm định, phê duyệt chủ trương và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị từ nguồn vốn được giao trong dự toán năm 2022; hướng dẫn thu, chi, quản lý thu phí, lệ phí phục vụ công tác thi, tuyển sinh.

Tổ chức họp trực báo kế toán định kỳ tháng 4/2022.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, tập huấn do Bộ, UBND tỉnh tổ chức, triệu tập.

 1. Tháng 5/2022
 2. Văn phòng

Tham mưu lãnh đạo dự Tổng kết năm học 2021-2022 tại một số đơn vị; báo cáo công tác văn phòng năm học 2021-2022 và nhiệm vụ công tác văn phòng năm học 2022-2023; rà soát, đánh giá chỉ tiêu giáo dục năm học 2021-2022; thu nhận hồ sơ thi đua, khen thưởng cuối năm học 2021-2022.

Thực hiện một số công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, sự phân công của Giám đốc Sở.

 1. Giáo dục Mầm non và Tiểu học

Tổng hợp số liệu tiêu chí thi đua, tổng kết, Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2021-2022; hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2022 – 2023.

Đánh giá ngoài trường mầm non (theo đề nghị của các đơn vị); tham mưu UBND tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Hướng dẫn tổng kết, đánh giá năm học 2021-2022; ôn tập, kiểm tra, đánh giá cuối năm và ôn tập trong hè.

 1. Giáo dục Trung học

Hướng dẫn đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS, THPT; tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; xét công nhận tốt nghiệp THCS;

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023; các báo cáo khác: Giáo dục dân tộc; nhiệm vụ công nghệ thông tin,… về Bộ GDĐT.

Kiểm tra tổ chức kiểm tra học kì II ở các cơ sở giáo dục; thực hiện tiến độ chương trình; kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ thi tốt nghiệp THPT năm 2022;

Đánh giá ngoài tại các cơ sở giáo dục để công nhận kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia (theo đề nghị của các trường THPT, Phòng GDĐT các huyện thành phố);

 1. Chính trị, tư tưởng và Giáo dục Chuyên nghiệp – Thường xuyên

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 về công tác Chính trị tư tưởng, học sinh sinh viên, giáo dục thể chất, thể thao trường học và y tế học đường; hướng dẫn hoạt động hè năm 2022.

Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi của các thí sinh; nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học 2022.

Hướng dẫn các đơn vị nhận Phiếu đăng ký xét công nhận  tốt  nghiệp THPT,  hồ  sơ  kèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào Phần mềm QLT; gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đến các trường đại học, cao đẳng.

Xây dựng chi tiết kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý hè 2022.

 1. Thanh tra, kiểm tra

Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện tiến độ chương trình và cơ sở vật chất phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại các trường THPT (Phòng GDTrH chủ trì).

 1. Tổ chức cán bộ

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị chuyển công tác ra ngoài các đơn vị trực thuộc Sở và hồ sơ đề nghị chuyển nội bộ năm 2022. Rà soát, thẩm định kết quả đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

 1. Kế hoạch – Tài chính

Triển khai việc đấu thầu mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học để lựa chọn nhà thầu cung cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh (nếu có); báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu và kết quả giải ngân nguồn kinh phí thực hiện các dự án xây dựng 06 tháng đầu năm 2022.

Tham mưu quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết (kỳ họp tháng 7/2022) quy định mức thu học phí mầm non, phổ thông,… trên địa bàn tỉnh theo NĐ 81 áp dụng từ năm học 2022-2023 đến 2025-2026;

Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, tập huấn do Bộ, UBND tỉnh tổ chức, triệu tập.

 1. Tháng 6/2022
 2. Văn phòng

Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của cơ quan Văn phòng Sở năm 2023; rà soát, đối chiếu, thống kê số liệu trên cơ sở dữ liệu ngành cuối năm học 2021-2022; báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-203; thực hiện các báo cáo 6 tháng đầu năm: cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở;… ; tổng hợp hồ sơ thi đua khen thưởng thường niên năm học 2021-2022, trình Hội đồng Thi đua – khen thưởng ngành.

Thực hiện một số công việc khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, sự phân công của Giám đốc Sở.

 1. Giáo dục Mầm non và Tiểu học

Tiếp tục tổng hợp số liệu, báo cáo tổng kết năm học, báo cáo thi đua theo các tiêu chí và BDTX gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hướng dẫn thống kê, dự kiến giáo viên dạy học lớp 1,  lớp 2 Chương trình GDPT 2018 năm học 2021-2022; cập nhật dữ liệu EQMS cuối năm.

Tổ chức các lớp tập huấn cán bộ quản lí, giáo viên theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên; thực hiện báo cáo theo quy định.

 1. 3. Giáo dục Trung học

Báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022.

Tham mưu, chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT (thi tuyển) năm học 2022-2023 và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 (theo lịch thi của Bộ GDĐT).

 1. Chính trị, tư tưởng và Giáo dục Chuyên nghiệp – Thường xuyên

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác Chính trị tư tưởng, học sinh sinh viên, giáo dục thể chất, thể thao trường học và y tế học đường, tiêu chí thi đua năm học 2021-2022.

Xây dựng Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2022-2023.

Tổng hợp hồ sơ đề nghị Giám đốc khen thưởng công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2021-2022 theo Hướng dẫn số 47-HD/TĐTN-SGDĐT ngày 13/3/2020 của Tỉnh Đoàn – Sở Giáo dục và Đào tạo về thi đua, khen thưởng công tác Đoàn, Đội trường học giai đoạn 2019 – 2023.

Phối hợp Tỉnh Đoàn triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi“ năm 2022.

Tiếp nhận, xử lý và gửi giấy báo dự thi TN THPT năm 2022 cho thí sinh; chuyển giao hồ sơ đăng ký tuyển thẳng (diện học sinh giỏi quốc gia) và hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng (diện 30a) cho các trường đại học và cao đẳng sư phạm trong cả nước.

Báo cáo tổng kết năm học và báo cáo kết quả đánh giá thi đua theo tiêu chí của ngành.

 1. Thanh tra, kiểm tra

Thanh tra Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 (Thanh tra Sở chủ trì)., Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (tháng 6,7/2022, Thanh tra Sở chủ trì).

 1. Tổ chức cán bộ

Báo cáo kết quả thực hiện công tác biên chế, đội ngũ năm học 2021-2022 và hướng dẫn nâng lương thường xuyên 6 tháng đầu năm 2022; Phối hợp với các phòng chuyên môn tham gia công tác thi tuyển sinh đầu cấp.

 1. Kế hoạch – Tài chính

Thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất; kế hoạch đấu thầu cải tạo, sửa chữa công trình, mua sắm thiết bị từ nguồn vốn được giao trong dự toán 2022; kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2022, kế hoạch 5 năm 2022 – 2027, bảo vệ kế hoạch với Bộ GDĐT.

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện cấp phát gạo năm học 2021-2022 và xây dựng nhu cầu và kế hoạch cấp phát gạo năm học 2022-2021 gửi Bộ ngành trước 30/6 hằng năm theo quy định tại Nghị định 116/2016/NĐCP của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức tập huấn quản lý tài sản của ngành giáo dục; họp trực báo kế toán định kỳ tháng 6/2022.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, tập huấn do Bộ, UBND tỉnh tổ chức, triệu tập.

 1. Tháng 7/2022
 2. Văn phòng

Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021- 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 và trao thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích cao năm học 2021-2022; họp Hội đồng xét duyệt thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

Thực hiện một số công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, sự phân công của Giám đốc Sở.

 1. Giáo dục Mầm non và Tiểu học

Dự Hội nghị tổng kết, triển khai nhiệm vụ năm học và tham gia các lớp bồi dưỡng BDTX, bồi dưỡng chuyên môn do Bộ tổ chức; triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán toàn tỉnh.

Tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa được lựa chọn sử dụng trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022-2023 cho cán bộ quản lí và giáo viên (phối hợp với các nhà xuất bản); các chuyên đề về phát triển ngôn ngữ cho học sinh dân tộc thiểu số thông qua tiết đọc thư viện; nội dung, phương pháp tăng cường tiếng Việt (tại huyện Sơn Tây).

Triển khai hoạt động dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số.

Rà soát, tổng hợp báo cáo công tác tuyển sinh vào 1 của các đơn vị.

 1. Giáo dục Trung học

Duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 (trường xét tuyển) năm học 2022-2023, tổng hợp, báo cáo kết quả tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023; Hoàn thành công tác tổ chức thi, chấm thi và báo cáo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tham mưu tổ chức cuộc thi: Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp (theo kế hoạch của Bộ GDĐT (nếu có)).

 1. Chính trị, tư tưởng và Giáo dục Chuyên nghiệp – Thường xuyên

Hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng chính trị hè 2022. Tham mưu, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức học tập, sinh hoạt chính trị hè 2022 cho cán bộ, giáo viên, người lao động các đơn vị trực thuộc.

Tiếp tục phối hợp Tỉnh Đoàn triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022.

Phối hợp Phòng GDTrH tổ chức thi, chấm thi, báo cáo kết quả thi TN THPT năm 2022.

Hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học năm 2022; tiếp nhận, xử lý và gửi giấy chứng nhận kết quả thi TN THPT năm 2022 cho thí sinh.

 1. Thanh tra, kiểm tra

Tiếp tục thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; thanh tra chuyên ngành các Trung tâm Ngoại ngữ: TTCL (Bình Sơn); H&P (Trà Bồng); Chiến Thắng; Ngoại ngữ Quảng Ngãi (tháng 7,8/2022, Thanh tra Sở chủ trì).

 1. Tổ chức cán bộ

Tham mưu xét chuyển công tác cho giáo viên xin chuyển nội bộ và tiếp nhận giáo viên nơi khác chuyển đến.

Phối hợp với các phòng chuyên môn tham gia công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

 1. Kế hoạch – Tài chính

Xây dựng dự toán kinh phí năm 2023 tại văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

Bảo vệ kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2023 và kế hoạch trung hạn 2023 – 2028, kinh phí các Chương trình, dự án được Trung ương hỗ trợ giáo dục tỉnh năm 2023. Hoàn chỉnh xây dựng dự toán kinh phí năm 2023 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2023 – 2026.

Tổ chức tập huấn quản lý tài chính của ngành giáo dục.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, tập huấn do Bộ, UBND tỉnh tổ chức, triệu tập.

XII. Tháng 8/2022

 1. Văn phòng

Tham mưu lãnh đạo hướng dẫn thực hiện “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm 2022; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2022-2023, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động đầu năm học mới.

Tham mưu tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023, trao thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích cao năm học 2021- 2022.

Thực hiện một số công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, sự phân công của Giám đốc Sở.

 1. Giáo dục Mầm non và Tiểu học

Xây dựng kế hoạch công tác và hướng dẫn nhiệm vụ GDMN năm học 2022 – 2023.

Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2022 – 2023.

Tổng kết năm học 2021 – 2022 (cấp tỉnh).

Tập huấn sử dụng tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi lớp 3 (phối hợp NXB Giáo dục Việt Nam).

Phối hợp tuyên truyền “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022 – 2023.

 1. Giáo dục Trung học

Tham mưu các văn bản hướng dẫn chuẩn bị cho năm học 2022-2023;

Hướng dẫn tổng kết năm học 20212022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023;

Tham gia, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên hè 2022 theo kế hoạch của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và của các đề án, dự án.

 1. Chính trị, tư tưởng và Giáo dục Chuyên nghiệp – Thường xuyên

Dự lớp tập huấn do Bộ GDĐT tổ chức; triển khai tập huấn cấp tỉnh và hướng dẫn tổ chức các hoạt động đầu năm học 2022-2023.

Triển khai, hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm năm học 2022-2023 (sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn); triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022-2023.

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ ngành học GDTX hè năm 2022.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023.

 1. Thanh tra, kiểm tra

Tiếp tục thanh tra chuyên ngành các Trung tâm Ngoại ngữ: TTCL (Bình Sơn); H&P (Trà Bồng); Chiến Thắng; Ngoại ngữ Quảng Ngãi (Thanh tra Sở chủ trì).

 (*) Ngoài kế hoạch đã xây dựng, trong năm học, Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp phòng chức năng, thanh tra các cuộc thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022; Phòng GDTrH chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng kiểm tra các tổ chức, cá nhân dạy thêm học thêm trong năm học 2021-2022 và các cuộc kiểm tra, thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc.

 1. Tổ chức cán bộ

Tham mưu lãnh đạo Sở về công tác thuyên chuyển cán bộ, giáo viên.

Báo cáo kết quả đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2021-2022.

Hướng dẫn báo cáo kết quả xử lý tổ chức, cá nhân có sai phạm tài chính – ngân sách và kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

 1. Kế hoạch – Tài chính

Theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục; báo cáo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới 2022 – 2023. Tổ chức đấu thầu các gói thầu thuộc Chương trình dự án, đề án được thực hiện tại Văn phòng Sở

Tổ chức họp trực báo kế toán định kỳ tháng 8/2022.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, tập huấn do Bộ, UBND tỉnh tổ chức, triệu tập./.

 

(*) Chú thích