HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM K12 ONLINE.VN

Lượt xem:

Đọc bài viết

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM K12 ONLINE.VN

I. Quản trị trường trên K12Online

 

II. Giáo viên:

1. Bài giảng trên K12Online:

2. Bài kiểm tra

3. Lớp học ảo trên K12Online

III. Học sinh:

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐỨC PHỔ