Chức năng nhiệm vụ

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:   02/2021/QĐ-UBND Đức Phổ, ngày 20 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức, biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ


ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

          Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

          Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

          Căn cứ Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

          Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 17/TTr-PGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2021; ý kiến thẩm định của Cơ quan Tổ chức – Nội vụ tại Công văn số 93/TCNV ngày 18 tháng 02 năm 2021 và Báo cáo thẩm định số 08/BC-TP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Phòng Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2021 và thay thế Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Phổ.

          Điều 3. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– UBND tỉnh;

– Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Sở Tư pháp;

– TT Thị ủy, TT HĐND thị xã;

– CT, PCT UBND thị xã;

– Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức CT-XH thị xã;

– Các cơ quan chuyên trách TMGV Thị ủy;

– Phòng Tư pháp (tự kiểm tra);

– Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao thị xã (để đưa tin);

– Trang Thông tin điện tử thị xã;

– Lưu: VT, PGDĐT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Vũ Minh Tâm

 

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế

của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /2021/QĐ-UBND

ngày      tháng     năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ)

 

 

 

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

          Điều 1. Vị trí, chức năng

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ (sau đây viết tắt là Phòng Giáo dục và Đào tạo) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý về giáo dục và đào tạo ở địa phương.
 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

          Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 13 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; các quy định của pháp luật có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

 1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân thị xã:
 2. a) Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn thị xã phù hợp với kế hoạch của tỉnh; các văn bản pháp luật về giáo dục theo thẩm quyền.
 3. b) Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.
 4. c) Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
 5. d) Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã theo phân công.
 6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ.
 7. Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật khi được ủy quyền.
 8. Quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông giáo dục trên địa bàn.
 9. Thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ hằng năm về công khai lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản lý với Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
 10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao;

 

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

         

          Điều 3. Cơ cấu tổ chức

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ.
 2. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng; có trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội thị xã giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
 3. Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy quyền điều hành hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
 4. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định theo quy định của pháp luật.
 5. Công chức chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo được Trưởng phòng bố trí, phân công công tác theo vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo chuyên ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

          Điều 4. Biên chế

 1. Biên chế công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định trên cơ sở đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức của thị xã được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.
 2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và đề án vị trí việc làm, biên chế công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phân công nhiệm vụ đối với công chức cho phù hợp.

 

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

         

          Điều 5. Chế độ làm việc

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo làm việc theo chế độ thủ trưởng và theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
 2. Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế làm việc của Phòng và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định đó.

          Điều 6. Mối quan hệ công tác

 1. Đối với Ủy ban nhân dân thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo; có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy định của pháp luật.

 1. Đối với các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp thị xã

Là mối quan hệ phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ chung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp thị xã, nhằm mục đích thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương do Thị ủy, Hội đồng nhân dân thị xã và Ủy ban nhân dân giao thị xã.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên phối hợp với các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp thị xã xây dựng kế hoạch để thực hiện các mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đồng thời phối hợp các cơ quan có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp luật về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã.

 1. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo có liên quan giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các xã, phường; bảo đảm quản lý theo ngành về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng và quản lý Nhà nước theo địa bàn của Ủy ban nhân dân các xã, phường theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thị xã.

 1. Đối với các trường thuộc Ủy ban nhân dân thị xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý ngành cấp trên, có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ tại các trường thuộc Ủy ban nhân dân thị xã nhằm đảm bảo việc quản lý nhà nước về giáo dục được thống nhất, có hiệu lực, hiệu quả, đúng quy định của Nhà nước.

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         

          Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này; đồng thời, tiến hành ban hành Quy chế làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo và sắp xếp bộ máy tinh gọn, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, trao đổi, thống nhất với các cơ quan chức năng có liên quan trình Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.