Chức năng nhiệm vụ

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /2020/QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ)

 

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và theo quy định của pháp luật.
 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 13 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, các quy định của pháp luật có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

 1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân thị xã:
 2. a) Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn thị xã phù hợp với kế hoạch của tỉnh; các văn bản pháp luật về giáo dục theo thẩm quyền;
 3. b) Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.
 4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ.
 5. Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật khi được ủy quyền.
 6. Quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông giáo dục trên địa bàn.
 7. Thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ hằng năm về công khai lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản lý với Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi theo quy định.

 

Chương II

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

Điều 3. Quan hệ công tác

 1. Mối quan hệ giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, các đoàn thể chính trị – xã hội thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường là mối quan hệ phối hợp.
 2. Khi thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có liên quan đến các phòng, ban, ngành ở thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường hoặc được Ủy ban nhân dân thị xã ủy nhiệm giải quyết các công việc cụ thể thì Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp giải quyết và tổ chức triển khai thực hiện.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

 1. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này; ban hành quy chế làm việc của Phòng; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với công chức, viên chức và người hợp đồng lao động thuộc phòng quản lý, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, trao đổi, thống nhất với các cơ quan chức năng có liên quan và báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã (qua Cơ quan Tổ chức – Nội vụ) để xem xét, quyết định sửa đổi cho phù hợp./.